POLÍTICA DE PRIVACITAT

Juny 2021

CRISTINA SIMON MENCION es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i / o de qualsevol dels serveis oferts per CRISTINA SIMON MENCION, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta política de privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigida. CRISTINA SIMON MENCION no controla el contingut dels webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 y LO 3/2018)

Responsable del tractament

CRISTINA SIMON MENCION

NIF: 40439384W

C/Bonastruc de Porta, núm. 35, Entl. D (Girona)

Email: cristinasimon@bufetsimon.com

Finalitat del tractament Oferir i gestionar els nostres serveis informàtics.
Legitimació De forma general la legitimació per al tractament de les dades es trobarà en el consentiment obtingut de l’interessat o en l’execució de l’contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat de el tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats poden dirigir-se a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació adicional Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació en les %22Preguntes sobre privacitat%22.

Preguntes sobre privacitat

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identidad: CRISTINA SIMON MENCION

NIF: 40439384W

Dirección: C/Bonastruc de Porta, núm. 35, Entl. D (Girona)

Tel.: 972223992

Email: cristinasimon@bufetsimon.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis informàtics.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres per fer-nos una consulta les tractarem per donar-li resposta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

Quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se a el tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i després, durant els terminis establerts per complir les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 de l’Codi Comerç, ia efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per a tractar-los es troba en l’execució de l’contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Respecte a la informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, de tutor o de al legal representant de el menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal de el menor ens ho ha de comunicar tan aviat com tingui coneixement.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat de el tractament.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Tot interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o li afecti significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la persona interessada. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades de representants legals de persones jurídiques

Les dades són limitats, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

¿Fem transferències internacionals de dades?

En la prestació dels nostres serveis ens valem d’empreses auxiliars que tracten dades pel nostre compte fora de la Unió Europea. Aquestes transmissions internacionals de dades estan emparades en les Clàusules contractuals tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea, de conformitat amb el procediment d’examen a què es refereix l’article 93, apartat 2 de l’RGPD.

¿Fem servir cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiteu la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 de l’RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc de el tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat , integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades a el personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?

Quan en la prestació dels nostres serveis haguem de tractar dades de caràcter personal dels que altres entitats siguin les responsables, ho farem en qualitat d’encarregats de el tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 de l’RGPD. Aquests tractaments de les dades personals es regularan en el corresponent contracte de tractament de dades.